STATUT

STATUT
STOWARZYSZENIA
Kobieta na PLUS

Nasze Motto
„Aby nigdy nie opuściła nas odwaga, gdy przyjdzie nam porzucić swoje bezpieczne miejsce.
Abyśmy żyły w zgodzie same z sobą i z własnym systemem wartości: to wielkie szczęście gdy
jesteśmy zadowolone z tego kim jesteśmy...”

(autor nieznany)

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1


Stowarzyszenie pod nazwą Stowarzyszenie Kobieta na PLUS zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na
podstawie przepisów ustawy z dnia 07 kwietnia 1989r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. nr 20, poz.104 z późn.
zm.) oraz niniejszego Statutu.


§ 2


Stowarzyszenie ma prawo używania skróconej formy nazwy SKNP


§ 3


1. Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci i oznak zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

2. Prawo do używania nazwy i symbolu graficznego jest zastrzeżone i przysługuje wyłącznie Stowarzyszeniu.


§ 4


Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.


§ 5


1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Ruciane-Nida.

2. Stowarzyszenie prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej a w szczególności - Warmia i Mazury oraz Podlasie. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność
również poza granicami kraju.

3. Stowarzyszenie może współpracować z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami
i instytucjami o tym samym lub podobnym profilu działania oraz może być członkiem tych organizacji na zasadach
pełnej autonomii.


§ 6

Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.


Rozdział II

Cele działania

§ 7


Stowarzyszenie Kobieta na PLUS jest organizacją, której misją jest tworzenie warunków do wszechstronnego
rozwoju kobiet i ich rodzin, poprzez tworzenie warunków do aktywnego, opartego na dostępie do informacji
i wiedzy życiu zawodowemu i osobistemu oraz na niesieniu pomocy w trudnych sytuacjach życiowych
i zawodowych poprzez:

1. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych
rodzin i osób;

1a) wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej;

1b) udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa;

2. Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym;

3. Działalność charytatywna;

4. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości
narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

5. Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o
działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638);

6. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;

7. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z
pracy;

8. Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;

9. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;

10. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;

11. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

12. Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;

13. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

14. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;

15. Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego;

16. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania
wspomagające rozwój demokracji;

16a) udzielanie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;

17. Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami;

18. Promocja i organizacja wolontariatu;

19. Pomoc Polonii i Polakom za granicą;

20. Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;

21. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;

21a) rewitalizacji;

22. Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie
określonym w pkt 132a

23. Prowadzenie działalności na rzecz lokalnych społeczności poprzez tworzenie warunków do integracji i rozwoju
organizacji pozarządowych, podmiotów ekonomii społecznej,
24. Przeciwdziałanie przemocy, dyskryminacji i nietolerancji w szczególności ze względu na płeć, orientację
seksualną, pochodzenie etniczne i narodowe, rasę, wiek, wyznanie, niepełnosprawność i promowanie odwagi
cywilnej w występowaniu przeciwko tym aktom;

25. Eliminowanie stereotypów związanych z płcią, orientacją seksualną i innych, wspieranie emancypacji osób
należących do grup marginalizowanych lub opresjonowanych;

26. Działalność na rzecz równych praw i szans kobiet i mężczyzn;

27. Upowszechnianie WenDo-Samoobrony i Asertywności dla Kobiet i Dziewcząt jako metody przeciwdziałania
przemocy;

28. Prowadzenie integracji i reintegracji zawodowej i społecznej poprzez świadczenie następujących usług:

28a) kształcenie umiejętności pozwalających na pełnienie ról społecznych i osiąganie pozycji społecznych
dostępnych osobom podlegającym wykluczeniu społecznemu;

28b) nabywanie umiejętności zawodowych oraz przyuczanie do zawodu, przekwalifikowywanie lub podwyższanie
kwalifikacji zawodowych;

§ 8


Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1) wypowiadanie się w sprawach publicznych, związanych z celami Stowarzyszenia,

2) opiniowanie aktów prawnych dotyczących ważnych kwestii społecznych,

3) prowadzenie lobby na rzecz celów statutowych Stowarzyszenia oraz wspólnych celów organizacji
pozarządowych,

4) współpracę z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego
przekazu oraz z osobistościami życia publicznego zainteresowanymi problemami kobiet i ich rodzin,

5) współpracę z polskimi i zagranicznymi organizacjami pozarządowymi o tym samym lub podobnym charakterze,
rozwijanie kontaktów oraz współpracy między społeczeństwami zagranicznymi,

6) rozwijanie dialogu społecznego i włączanie partnerów społecznych do działań związanych z celami
statutowymi,

7) organizowanie działań dobroczynnych,

8) organizowanie festynów, koncertów, festiwali, konkursów, dyskotek, wystaw,

9) organizowanie kursów, odczytów, zebrań, dyskusji, konferencji, wykładów, sympozjów,

10) organizowanie samopomocowych form rozwiązywania problemów społecznych,

11) tworzenie i prowadzenie infrastruktury zapewniającej realizację celów statutowych,

12) prowadzenie baz danych, związanych tematycznie z celami statutowymi,

13) prowadzenie stron internetowych o tematyce związanej z celami statutowymi,

14) prowadzenie działalności informacyjnej, promocyjnej, szkoleniowej, wydawniczej służącej realizacji celów
statutowych,

15) organizowanie i prowadzenie stałych i okazjonalnych akcji finansujących działalność statutową
Stowarzyszenia,

16) realizacje projektów przeznaczonych dla konkretnych instytucji i społeczności,

17) organizowanie czasu wolnego dla kobiet i ich rodzin, organizowanie wycieczek i aktywnego wypoczynku,

18) pozyskiwanie środków na realizację zadań statutowych Stowarzyszenia od instytucji oraz funduszy krajowych
i zagranicznych,

19) nawiązywanie współpracy z międzynarodowymi organizacjami świadczącymi pomoc kobietom i ich rodzinom,

20) nawiązywanie współpracy z międzynarodowymi organizacjami polonijnymi działającymi na rzecz kobiet i ich
rodzin

21) udział w budowaniu nowoczesnej świadomości kobiet,

22) kształtowanie systemu motywacyjnego dla kobiet,

23) wspomaganie procesu kształcenia, rozwoju i wypoczynku kobiet i ich rodzin,

24) mobilizowanie społeczności lokalnej do rozwiązywania problemów izolacji kobiet w związku z wychowywaniem
dzieci i sytuacją na rynku pracy,

25) wspomaganie kobiet i ich rodzin poprzez różnego typu poradnictwo oraz doradztwo,

26) nawiązywanie współpracy oraz aktywne uczestnictwo w działaniach na rzecz rozwoju ekonomii społecznej,

27) planowanie i realizacja projektów z zakresu wspierania i rozwoju ekonomii społecznej.

28. organizowanie, prowadzenie i wspomaganie programów stypendialnych i szkoleniowych
29. Wspieranie (techniczne, szkoleniowe, informacyjne, finansowe, administracyjne i in.) działań innych
organizacji pozarządowych i grup, osób fizycznych i prawnych.

§ 9


Stowarzyszenie może prowadzić działalność odpłatną pożytku publicznego, na zasadach określonych w odrębnych
przepisach. Dochód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie realizacji celów statutowych
Stowarzyszenia i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

 

Stowarzyszenie prowadzi działalność nieodpłatną w sferze pożytku publicznego, za którą nie pobiera
wynagrodzenia. Przedmiotem działalności nieodpłatnej wg PKD jest:

1. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane - 85.59.A i 85.59.B

2. Pozostałe doradztwo prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania - 70.22.Z

3. Pozostała działalność związaną ze sportem - 93.19 Z

4. Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana - 91.33 Z

5. Działalność wspomagająca edukację - 85.60.Z

6. Pozaszkolne formy edukacji artystycznej, sklasyfikowanej w - 85.52.Z

7. Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych - 85.51.Z

8. Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie
oprogramowania - 58.11.Z

Stowarzyszenie prowadzi działalność odpłatną w sferze pożytku publicznego. Przedmiotem działalności odpłatnej
wg PKD jest:

1. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych PKD 72.20.

2. Opieka dzienna nad dziećmi PKD 88.91.Z

3. Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 88.99.Z

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§ 10

Członkowie dzielą się na : 1. Zwyczajnych, 2. Wspierających, 3. Honorowych

§ 11


1. a) Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, która złoży wypełnioną
deklarację członkowską i zostanie przyjęta przez Zarząd po złożeniu deklaracji wraz z pisemnymi rekomendacjami
dwóch członków zwyczajnych.

b) w wyjątkowych sytuacjach zarząd może przyjąć w poczet członków zwyczajnych kandydata bez rekomendacji
dwóch członków zwyczajnych.

2. Członkowie - założyciele Stowarzyszenia stają się członkami z momentem uczestnictwa w spotkaniu
założycielskim i wpisaniu się listę Członków Założycieli.

3. Na zasadach określonych przepisami i niniejszym Statutem członkami mogą zostać cudzoziemcy nie mający
zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.


§ 12


Członek zwyczajny ma prawo do:

1. czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,

2. uczestniczenia z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu Członków,

3. zgłaszania wniosków i postulatów dotyczących działalności Stowarzyszenia,

4. korzystania z pomocy Stowarzyszenia,

5. posiadania legitymacji Stowarzyszenia i noszenia oznaki Stowarzyszenia,

6. do korzystania z rekomendacji, gwarancji i opieki Stowarzyszenia.

§ 13

Do obowiązków członka zwyczajnego należy:
1. przestrzeganie postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,

2. regularne płacenie składek członkowskich, po uchwaleniu stawki przez Walne Zebranie Członków,

3. aktywne uczestniczenie w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
4. dbanie o dobre imię Stowarzyszenia, przyczynianie się do wzrostu jego znaczenia,

5. dbanie o mienie Stowarzyszenia.


§ 14


1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna lub prawna, która dokonała przysporzenia
majątkowego na rzecz Stowarzyszenia lub aktywnie wspiera cele Stowarzyszenia oraz zostanie przyjęta przez
Zarząd na podstawie deklaracji członkowskiej.
2. Członek wspierający i honorowy posiada prawo uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków z głosem
doradczym.

3. Członek wspierający - osoba prawna działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem stałego pełnomocnika.

4. Członek wspierający i honorowy nie ma obowiązku opłacania składek członkowskich.

5. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność
i rozwój Stowarzyszenia,

6. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek 10 członków Stowarzyszenia.


§ 15


1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

a. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu,

b. wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia
lub działania na szkodę Stowarzyszenia,

c. utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego będącego osobą prawną,

d. niepłacenia składek członkowskich przez okres 12 miesięcy.

2. Od uchwały Zarządu w przedmiocie skreślenia lub wykluczenia przysługuje w terminie 30 dni odwołanie do
Walnego Zebrania Członków, którego uchwała jest ostateczna.

3. Informacje o statusie członkowskim udzielane są na wniosek członka Stowarzyszenia w siedzibie
Stowarzyszenia w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.

Rozdział IV

Organy Stowarzyszenia


§16

1. Władzami Stowarzyszenia są:
a. Walne Zebranie Członków,

b. Zarząd,

c. Komisja Rewizyjna.

2. Wybory do władz Stowarzyszenia odbywają się w głosowaniu tajnym w obecności ponad połowy ogólnej
liczby członków (kworum). Do wyboru członków Zarządu wymagana jest absolutna większość głosów.

3. W przypadku braku kworum Zarząd zwołuje Walne Zebranie w drugim terminie, nie później niż 14 dni po
terminie pierwszym. W takim wypadku uchwały zapadają zwykłą większością głosów, bez względu na ilość
obecnych członków.

4. Członkowie władz Stowarzyszenia pełnia swoje funkcje społecznie i nie pobierają za nie wynagrodzenia.


§ 17


Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.


§ 18


Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 19

1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd raz do roku, nie później niż do 30 kwietnia w celu
zatwierdzenia sprawozdania finansowego za ubiegły rok finansowy, udzielenia absolutorium członkom Zarządu
oraz powołanie członków władz, w przypadku upływu kadencji.

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:

a. z własnej inicjatywy,

b. na żądanie Komisji Rewizyjnej,

c. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków zwyczajnych.

3. Żądanie lub wniosek, powinien zawierać propozycję porządku posiedzenia wraz z uzasadnieniem.

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może być zwołane w dowolnym czasie nie później niż w terminie
2 miesięcy od zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować wyłącznie nad sprawami objętymi porządkiem
posiedzenia, chyba, że wszyscy członkowie Stowarzyszenia są obecni i nikt z zebranych nie wniósł sprzeciwu
co do rozpatrywania spraw nie objętych porządkiem obrad.

5. Walnemu Zebraniu Członków przewodniczy członek Zarządu lub osoba przez niego wskazana spośród członków
zwyczajnych Stowarzyszenia.

 

§ 20


Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

1. Uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia.

2. Podejmowanie uchwały w przedmiocie absolutorium dla Zarządu na wniosek Komisji Rewizyjnej.

3. Wybór i odwołanie Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.

4. Ustalanie zasad określania wysokości składek członkowskich oraz zasad i terminów ich opłacania.

5. Podejmowanie na wniosek Zarządu uchwał w sprawach zmiany Statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia i
przeznaczenia jego majątku.

6. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu, o których mowa w § 15 ust. 2 Statutu.

7. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej

8. Uchwalanie budżetu.

9. Podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego.

10. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia.

11. Podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych
do kompetencji innych władz Stowarzyszenia m.in. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez
członków Stowarzyszenia lub jego władze.

§ 21


Walne Zebranie

1. Walne Zebranie Członków jest ważne :

a) w pierwszym terminie w obecności 50% Członków

B) po 30 minutach bez względu na ilość obecnych Członków.

2. Walne Zebranie Członków odbywa się w siedzibie Stowarzyszenia lub innym miejscu wskazanym przez Zarząd.

§ 22


Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje go na zewnątrz.


§ 23


1. Zarząd składa się z 3 członków, w tym Prezesa Zarządu, Zastępcy Prezesa, Członka Zarządu.

2. Członkowie Zarządu wybierani są na 5 lat. W przypadku, gdy Walne Zebranie Członków nie powoła nowego
składu Zarządu po upływie kadencji poprzedniego Zarządu, wówczas dotychczasowy Zarząd sprawuje swoje
funkcje do czasu powołania nowego Zarządu.

3. Członkostwo Zarządu ustaje z chwilą odwołania lub śmierci.

4. Odwołanie członka Zarządu następuje w przypadku:

a. złożenia rezygnacji,

b. niewykonywania funkcji przez okres, co najmniej 12 miesięcy,

c. braku przejawiania inicjatywy oraz pracy na rzecz osiągnięcia celów Stowarzyszenia.

5. W przypadku zmniejszenia się składu w wyniku ustania członkostwa Zarząd ma prawo uzupełnić swój skład
w drodze dokooptowania.


§ 24


1. Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa Zarządu, który kieruje jego pracami oraz Zastępcę Prezesa
i Członka Zarządu

2. Odwołania Prezesa Zarządu dokonuje Walne Zebranie Członków zwykłą większością przy obecności co najmniej
połowy członków. Do odwołania Prezesa Zarządu stosuje się odpowiednio postanowienia par. 23 ust.4.


§ 25


Posiedzenia Zarządu odbywają się przynajmniej raz na dwa miesiące.

 

§ 26


Do kompetencji Zarządu należy:

a. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

b. dysponowanie majątkiem Stowarzyszenia,

c. realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków,

d. sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności Stowarzyszenia oraz rocznych sprawozdań finansowych,

e. zwoływanie Walnych Zebrań Członków,

f. opracowywanie i uchwalanie programów oraz rocznych i wieloletnich planów działalności Stowarzyszenia,

g. przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków zwyczajnych, wspierających i honorowych oraz określanie
statusów członków Stowarzyszenia

h. rozpatrywanie spraw pomiędzy członkami powstałymi na tle działalności Stowarzyszenia,

i. określanie zasad wynagradzania pracowników Stowarzyszenia,

j. występowanie z wnioskiem w sprawie zmiany Statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia,

k. podejmowanie uchwał w sprawie wewnętrznej organizacji Zarządu oraz innych spraw nie zastrzeżonych
Statutem do kompetencji Walnego Zebrania Członków oraz Komisji Rewizyjnej,

l. odwołanie członka Zarządu w związku ze złożeniem przez niego rezygnacji,

m. tworzenie oddziałów na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,

l. tworzenie jednostek organizacyjnych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Zarząd tworząc jednostkę organizacyjną określa:
1) zasady tworzenia oraz rozwiązania terenowej jednostki organizacyjnej;
2) strukturę organizacyjną terenowej jednostki organizacyjnej;
3) organy terenowej jednostki organizacyjnej, w tym zarząd, oraz tryb dokonywania ich wyboru lub powoływania;
4) formy zatrudnienia i otrzymywania przez pracowników wynagrodzenia za czynności wykonywane w związku z
pełnioną funkcją w jednostce organizacyjnej..


§ 27


Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia upoważnieni są Prezes Zarządu lub
Wiceprezes, lub Członek Zarządu działający rozłącznie


§ 28


1. Pracownicy Stowarzyszenia podlegają Zarządowi, który zawiera i rozwiązuje z nimi umowy o pracę oraz ustala
ich wynagrodzenie za pracę.

2. Zarząd może wybrać Dyrektora Biura Stowarzyszenia oraz Dyrektorów oddziałów, do zadań których należeć
będzie w szczególności koordynowanie i kierowanie pracami osób zatrudnionych w Stowarzyszeniu lub,
odpowiednio, w oddziałach. Zarząd może uchwałą upoważnić Dyrektora Biura Stowarzyszenia lub Dyrektorów
oddziałów do podejmowania w imieniu Zarządu niektórych czynności z zakresu bieżącej działalności
Stowarzyszenia lub, odpowiednio, oddziałów, zgodnie z zasadami określonymi przez Zarząd.

3. Upoważnienie, o którym mowa w § 28 pkt.2 nie może nastąpić z wyłączeniem uprawnień Zarządu.

4. Funkcji Dyrektora Biura Stowarzyszenia nie można łączyć z funkcją członka Komisji Rewizyjnej.


§ 29


Komisja Rewizyjna

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, wybranych przez Walne Zebranie Członków na okres 5 lat.

2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a. kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia,

b. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądaniem wyjaśnień,

c. wnioskowanie o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków,

d. składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań ze swej działalności,

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

4. Pracami Komisji Rewizyjnej kieruje Przewodniczący wybierany ze swego grona przez Komisję Rewizyjną.

5. Komisja Rewizyjna ma prawo uzupełnić swój skład w wyniku ustania członkostwa jednego członka w drodze
dokooptowania.

6. Osoby będące członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą:
a. być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub
podległości z tytułu zatrudnienia,

b. być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,

c. otrzymywać wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w takim organie.

§ 30


Uchwały Władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków.


Rozdział V

Majątek Stowarzyszenia

§ 31


1. Majątek Stowarzyszenia stanowią składniki majątkowe nabyte w czasie działalności Stowarzyszenia.

2. Na majątek Stowarzyszenia składają się, w szczególności:

a. wpływy ze składek członkowskich,

b. darowizny, subwencje, dotacje, spadki, zapisy i innego rodzaju przysporzenia majątkowe poczynione na rzecz
Stowarzyszenia,

c. prawa majątkowe oraz pożyczki i dochody z tych praw,

d. dochody ze zbiórek, aukcji, przetargów organizowanych przez lub na rzecz Stowarzyszenia,

e. odsetki bankowe i inne dochody z kapitału,

f. dochody z działalności gospodarczej prowadzonej na zasadach i w formie przewidzianych odrębnymi
przepisami.


§ 32


Majątek Stowarzyszenia przeznaczony jest na realizację celów Stowarzyszenia oraz na pokrycie jego niezbędnych
kosztów.


§ 33


1. Zabrania się wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników
oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie
bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji.

2. Zabrania się udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej
członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim
albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
bocznej do drugiego stopnia albo związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej
"osobami bliskimi".

3. Zabrania się przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków Stowarzyszenia, członków organów lub
pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli
przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

4. Zabrania się dokonywania zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których
uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

5. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

6. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

7. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności
w sprawach majątkowych wymagane są podpisy Prezesa lub Wiceprezesa i członka Zarządu działających łącznie.


Rozdział VI

Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 34


1. Uchwałę o zmianie Statutu podejmuje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.

2. Zmiana Statutu następuje w drodze uchwały podjętej większością 2/3 głosów w obecności, co najmniej połowy
członków.

§ 35

1. Decyzję o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.
2. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia oraz przeznaczeniu jej środków podejmuje Walne Zebranie Członków
większością 2/3 głosów w obecności, co najmniej połowy członków.

3. Likwidację Stowarzyszenia przeprowadzi Komisja Likwidacyjna powołana przez Walne Zebranie Członków
większością 2/3 głosów w obecności, co najmniej połowy członków.
4. Majątek zlikwidowanego Stowarzyszenia przeznacza się na cel społeczny określony w uchwale Walnego Zebrania Członków o rozwiązaniu Stowarzyszenia.

Rozdział VII
Postanowienia końcowe
§ 36

1. Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Stowarzyszenia i uzyskania osobowości prawnej.
2. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.


Ruciane Nida 18.04.2008 r