Kobieta na plus

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Zapytanie ofertowe nr 04/OSP/04/2018/SKNP przeprowadzenia kursów/szkoleń zawodowych w ramach projektu „Otwierajmy się na pracę"

Zapytanie  ofertowe nr 04/OSP/04/2018/SKNP z dnia 18.04.2018 roku

dotyczące świadczenia usług przeprowadzenia kursów/szkoleń zawodowych w ramach projektu „Otwierajmy się na pracę" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020.

I. Zamawiający:

Stowarzyszenie Kobieta na PLUS, 12-220 Ruciane-Nida, ul. Kolejowa 5 lok.3

Strona internetowa: www.kobietanaplus.pl

Adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ,  tel. 726802862

II. Podstawy i tryb udzielenia zamówienia

1. Postępowanie prowadzone jest w ramach projektu „Otwierajmy się na pracę"-numer wniosku RPWM.11.01.01-28-0088/17, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne, Działanie RPWM.11.01.00 "Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans orazaktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie", RPWM.11.01.01 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonychwykluczeniem społecznym - projekty konkursowe

2. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z  zasadą konkurencyjności i zgodne z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

III. Opis przedmiotu zamówienia.

1. Wspólny Słownik Zamówień (kod CPV):

Kod CPV: 80000000-4 – usługi edukacyjne i szkoleniowe

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla 7 uczestników i uczestniczek projektu pt.: „Otwierajmy się na pracę"współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020, zamieszkałych na terenie powiatu piskiego (poza gminami z MOF Olsztyn), zagrożonych ryzykiem ubóstwa i/lub wykluczenia społecznego.

Celem szkoleń jest wyposażenie/podwyższenie/dostosowanie kwalifikacji, niezbędnych na Rynku Pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb osoby, której udzielane jest wsparcie przez wysokiej jakości szkolenia zakończone możliwością uzyskania kompetencji zawodowych oraz uzyskanie Zaświadczenia ukończenia kursu wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632).

Program szkolenia musi obejmować zajęcia teoretyczne i praktyczne - (1 dzień szkolenia nie więcej niż 8 godzin lekcyjnych). (ilość godzin teoretycznych i praktycznych dla danego kursu/szkolenia poniżej w podpunkcie – Zakres usługi obejmuje).
Szczegółowy harmonogram realizacji szkoleń dla wskazanej grupy zostanie określony przez Zamawiającego w porozumieniu z Wykonawcą. Wykonawca zagwarantuje dyspozycyjność Wykładowcy, która pozwoli na płynną realizację szkolenia zgodnie z ww. harmonogramem. Wykonawca zobowiązany jest podać w formularzu zapytania ofertowego imię i nazwisko Wykładowcy/ ów oraz dołączyć życiorys zawodowy celem udokumentowania posiadanego doświadczenia.

Grupa docelowa projektu:

7 osób w wieku 18-64 lata (7 K) zagrożonych wykluczeniem, zamieszkałych w powiecie piskim ( Gmina Biała Piska, Gmina Orzysz, Gmina Pisz, Gmina Ruciane-Nida (poza gminami z MOF Olsztyn).

Zakres usługi obejmuje:

Szkolenia zawodowe zakończone egzaminem kwalifikacyjnym dla 7 uczestników i uczestniczek projektu zgodnie z poniższym wykazem:

L.p.

Nazwa szkolenia/kursu

Liczba uczestników/
Uczestniczek

Liczba godzin kursu

(minimum godzin)

Rodzaj certyfikatu /cel

1.

Krawiec/-owawraz uprawnieniami z zakresu eksploatacji urządzeń do 1kV

Kod zawodu: 753105

1

160praktycznych i teoretycznych

Uzyskanie kwalifikacji - Zaświadczenie ukończenia kursu wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632).

Cel kursu:

- teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestnika/uczestniczki do wykonywania zawodu krawca odzieży lekkiej.

2.

Fryzjer/-ka

Kod zawodu: 514101

2

120praktycznych i teoretycznych

Uzyskanie kwalifikacji - Zaświadczenie ukończenia kursu wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632).

Cel kursu:

– teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników/ uczestniczek do wykonywania podstawowych zadań zawodowych fryzjera;

– teoretyczne przygotowanie uczestników/ uczestniczek, do egzaminu kwalifikacyjnego w zawodzie fryzjer.

3.

Rejestrator/-ka medyczna

Kod zawodu 422603

1

30praktycznych i teoretycznych

Uzyskanie kwalifikacji - Zaświadczenie ukończenia kursu wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632).

Cel kursu:

- Przygotowanie do wykonywania zawodu Rejestratorki Medycznej.

4.

Grafik/-czka komputerowy/-wa

Kod zawodu 216601

1

120

Uzyskanie kwalifikacji - Zaświadczenie ukończenia kursu wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632).

Cel kursu:

- nabycie wiedzy i praktycznych umiejętności obsługi programów graficznych

- poznanie graficznych programów komputerowych,

- przygotowanie do pracy na samodzielnym stanowisku grafika komputerowego.

5.

Kosmetyczka

Kod zawodu 514202

2

160 praktycznych i teoretycznych

Uzyskanie kwalifikacji - Zaświadczenie ukończenia kursu wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632).

Cel kursu:

- teoretyczne i praktyczne przygotowanie do pracy w charakterze kosmetyczki i wykonywania skutecznych i bezpiecznych zabiegów kosmetycznych i stylizacji paznokci, wykonywania makijażu.

Oczekiwane efekty:

1.Przygotowanie do pracy w danym zawodzie uczestniczek i uczestników projektu.

2. Przeprowadzenie egzaminu i wydanie uczestnikom, którzy ukończyli kurs, zaświadczenia potwierdzającego nabyte kwalifikacje zawodowe.

3. Wykonawca zapewnia uczestnikom i uczestniczkom materiały szkoleniowe niezbędne do przeprowadzenia zajęć i przeprowadzeniaegzaminu końcowego.

4. Wykonawca wydaje zaświadczenie ukończenia kursu na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia MEN z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych  ( Dz. U. poz. 1632).

Zasady świadczenia usługi:

Wykonawca zobowiązany będzie do:

1. Zapewnienia trenerów z uprawnieniami do prowadzenia szkoleń w danym zawodzie.

2. Zapewnienia zaplecza dydaktyczno–technicznego wyposażonego w sprzęt niezbędny do przeprowadzenia szkoleń zawodowych.

3. Zapewnienia cateringu dla każdego uczestnika i uczestniczki szkolenia zawodowego;

4. Przeprowadzenia egzaminu zgodnie ze standardem w danym zawodzie.

5. Sporządzenia dokumentacji dotyczącej egzaminów, na wzorach własnych uzgodnionych z Zamawiającym. Dostarczenie dokumentacji Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia przeprowadzenia każdego egzaminu. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia uwag do dokumentacji sporządzonej przez Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia uwag i dostarczenia poprawionej dokumentacji w terminie 3 dni od dnia zgłoszenia uwag przez Zamawiającego;

6. Przekazania wyników egzaminów w terminach wskazanych przez Zamawiającego w umowie;

7. Przeprowadzenia ponownego egzaminu dla uczestników, którzy nie przystąpili do egzaminu z powodu choroby potwierdzonej zwolnieniem lekarskim, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia pierwszego egzaminu;

IV. Termin realizacji usług

Usługi będą realizowane w miesiącach maj - lipiec2018 r.

Harmonogram kursów/szkoleń zawodowych musi być dostosowany do potrzeb i możliwości osób z nich korzystających oraz zgodny z harmonogramem realizacji projektu.
V. Miejsce wykonywania usługi

Usługa szkoleniowa realizowana będzie na terenie powiatu piskiego – w Piszu. Szczegółowy harmonogram szkoleń ustalony zostanie z wybranym/-mi Oferentem/Oferentami.

VI. Wymagania stawiane wykonawcom

O udzielenie zamówienia będą mogli ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

 1. Wykonawca znajduje się w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy właściwym dla Wykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany załączyć kopie dokumentów potwierdzających wpis.
 2. Posiadają minimum 3-letnie doświadczenie działalności w zakresie organizacji i realizacji  kursów/szkoleń zawodowych kończących się egzaminem zawodowym. Doświadczenie zweryfikowane zostanie na podstawie formularza -załącznika nr 3A do oferty.
 3. Szczegółowy harmonogram realizacji szkoleń dla wskazanej grupy zostanie uzgodniony przez Zamawiającego w porozumieniu z Wykonawcą. Wykonawca zagwarantuje dyspozycyjność Wykładowcy, która pozwoli na płynną realizację szkolenia zgodnie z harmonogramem.
 4. Wykonawca zobowiązany jest podać w formularzu zapytania ofertowego imię i nazwisko Wykładowcy/ów oraz dołączyć życiorys zawodowy celem udokumentowania posiadanego doświadczenia.Załącznik nr 3
 5. Organizacje i przeprowadzenie badań lekarskich stwierdzających zdolność uczestnika do odbycia kursu.
 6. Salę szkoleniową wraz z wyposażeniem niezbędnym do przeprowadzenia szkolenia.
 7. Komisje egzaminacyjne i sale egzaminacyjne wyposażone w niezbędny do przeprowadzenia egzaminu sprzęt. Testy egzaminacyjne i certyfikaty po zdanym egzaminie. Sala musi stanowić bezpieczne pomieszczenie/miejsce przeznaczone do przeprowadzenia egzaminu i spełniać warunki BHP i Ppoż..
 8. Materiały szkoleniowe (podręcznik lub skrypt, notes, długopis) oznaczone odpowiednimi logotypami unijnymi Odbiór materiałów szkoleniowych zostanie potwierdzony pisemnie przez każdego Uczestnika szkolenia.Po zakończeniu szkolenia materiały szkoleniowe przechodzą na własność każdego z Uczestników/Uczestniczek  Projektu.

VII. Składanie ofert

1. Termin składania ofert upływa 07.05.2018 roku do godziny 15.00

2. Miejscem składania ofert jest Biuro Projektu „Otwierajmy się na pracę": 12-200 Pisz, ul. Gizewiusza 13.

3. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę z dopiskiem na kopercie „Kursy zawodowe”.

4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

5. Dopuszczalna forma składania ofert: przesyłka kurierska lub pocztowa skierowana na adres Biura Projektu „Otwierajmy się na pracę": 12-200 Pisz, ul. Gizewiusza 13, lub osobiście pod wskazany wyżej adres.

6. Koszty przygotowania oraz dostarczenia oferty ponosi Wykonawca.

7. Złożona oferta powinna zostać sporządzona w języku polskim czytelną techniką. Wszystkie strony oferty powinny zostać trwale spięte, zaś oferta podpisana i parafowana przez Wykonawcę

8. Wykonawca składa ofertę w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

9.W ofercie należy podać:

a. kwotę jednostkową brutto za 1 Uczestnika kursu/szkolenia zawodowego uwzględniającą wszystkie wymagania wobec Wykonawcy

b. łączną kwotę brutto za wykonanie danego kursu/szkolenia zawodowego i całości zamówienia.

VIII. Sposób i kryteria wyboru ofert.

1. Oferta ze strony Wykonawcy musi spełniać wszelkie wymogi stawiane w zapytaniu ofertowym i złożona powinna być na wzorze oferty dołączonym do niniejszego zapytania.

2. Oferta powinna zawierać cenę za 1 kurs/ szkolenie zawodowe wyrażoną w PLN w kwocie brutto.

3. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę spośród ważnych ofert złożonych w postępowaniu.

4. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie przeprowadzona na podstawie złożonych dokumentów według formuły spełnia - nie spełnia.

5. Niespełnienie warunków określonych przez Zamawiającego skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Oferta Wykonawcy wykluczonego zostaje odrzucona.

6. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Kryterium decydującym o wyborze danej oferty jest:

 Cena brutto (80%) – max. 80 pkt.

 Doświadczenie (20%) – max. 20 pkt.

Punkty za doświadczenie: ilość zrealizowanych szkoleń i kursów zawodowych w ostatnich 3 latach o tematyce wskazanej w pkt. III zapytania ofertowego, max. 20 pkt.

Ocena doświadczenia weryfikowana na podstawie nadesłanego wykazu podobnych usług, wykonanych osobiście przez Wykonawcę.

7. Każdej ofercie nie podlegającej odrzuceniu zostanie przyznana liczba punktów, obliczona w następujący sposób:

Punkty za kryterium „cena”:

C = Cn / Co * 80

Cn - cena oferty najkorzystniejszej/najniższej

Co – cena oferty rozpatrywanej

C = Liczba punktów uzyskanych przez oferenta w kryterium „Cena”

Punkty za kryterium „Doświadczenie”:

Wykonawca, który wykaże największe doświadczenie (poparte wykazem zrealizowanych kursów/szkoleń zawodowych) otrzyma 20 punktów w tym kryterium. Pozostali Wykonawcy otrzymają mniej punktów, proporcjonalnie do liczby wskazanych przez siebie usług.

D = Do * 20 / Dn

Do – liczba kursów/szkoleń zawodowych oferty rozpatrywanej

Dn – liczba kursów/szkoleń zawodowych najkorzystniejsza

D = Liczba punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium „Doświadczenie”.

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która zdobędzie największą liczbę punktów (maksymalnie 100 punktów).

8. W przypadku złożenia najkorzystniejszych ofert z jednakową ceną Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru Wykonawcy o wyższych kwalifikacjach oraz z większym doświadczeniem zawodowym.

9. Przewidywany termin rozpatrzenia ofert – maksymalnie 5 dni od zakończenia Przyjmowania ofert.

IX. Wymagane dokumenty

1. Formularz ofertowy (Załącznik numer 1),

2. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych (Załącznik numer 2),

3.C.V. Wykładowcy/ trenera

4. Wykaz zrealizowanych usług szkoleniowych i kursów (Załącznik numer 3),

5. Program szkolenia ( na każde ze szkoleń)

6. Kopia wpisu do RIS.

X. Pozostałe postanowienia

1. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

2. Wykonawcy zostaną poinformowani o dokonanym wyborze drogą elektroniczną. Informacje o dokonanym wyborze zostaną również umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego oraz www.bazakonkurencyjnosci.pl

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjowania ceny z Wykonawcą, który złożył ważną najkorzystniejszą ofertę w przypadku, gdy cena tej oferty przekracza budżet projektu, którym dysponuje Zamawiający. W przypadku gdy w/w negocjacje nie przyniosą efektu, Zamawiający unieważni postępowanie.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany/ wydłużenia terminu realizacji kursów/szkoleń zawodowych w przypadkach uzasadnionych.

5. W przypadku gdy wybrany Wykonawca uchyli się od podpisania umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru kolejnej ze złożonych ofert zgodnie z lista rankingową.

6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany w zawartej umowie w zakresie:

a) zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy ze względów organizacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem konieczności przedłużenia rekrutacji,

b) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy także w przypadkach, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, bądź konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną, w tym instytucjami nadzorującymi realizację projektu, w ramach którego realizowane jest zamówienie.

c) zwiększenia lub zmniejszenia zakresu usługi podanej w opisie przedmiotu zamówienia.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania dodatkowych dokumentów potwierdzających  doświadczenie i rzetelność zrealizowanych usług.

8. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podawania przyczyny.

Załączniki:

1. Formularz ofertowy (Załącznik numer 1),

2. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych (Załącznik numer 2),

3. C.V. Wykładowcy/ trenera

4. Wykaz zrealizowanych usług szkoleniowych i kursów (Załącznik numer 3),

5. Program szkolenia.