Kobieta na plus

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Zapytanie ofertowe nr 01/OSP/04/2018/SKNP przeprowadzenia kursu/szkolenia zawodowego Spawacz metoda TIG

Zapytanie  ofertowe nr 01/OSP/04/2018/SKNP z dnia 18.04.2018 roku

dotyczące świadczenia usługi przeprowadzenia kursu/szkolenia zawodowego Spawacz metoda TIG  Kod zawodu: 721207 zakończonego egzaminem kwalifikacyjnym w ramach projektu „Otwierajmy się na pracę" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020.

 

I. Zamawiający:

Stowarzyszenie Kobieta na PLUS, 12-220 Ruciane-Nida, ul. Kolejowa 5 lok.3

Strona internetowa: www.kobietanaplus.pl

Adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ,  tel. 726802862

II. Podstawy i tryb udzielenia zamówienia

1. Postępowanie prowadzone jest w ramach projektu „Otwierajmy się na pracę"-numer wniosku RPWM.11.01.01-28-0088/17, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne, Działanie RPWM.11.01.00 "Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie", RPWM.11.01.01 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym - projekty konkursowe

2. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z  zasadą konkurencyjności i zgodne z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

III. Opis przedmiotu zamówienia.

1. Wspólny Słownik Zamówień (kod CPV):
Kod CPV: 80000000-8 – usługi edukacyjne i szkoleniowe
Kod CPV: 80000000-9 – usługi szkoleniowe

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenia kursu/szkolenia zawodowego Spawacz metoda TIG  Kod zawodu: 721207 zakończonego egzaminem kwalifikacyjnym dla uczestnika projektu pt.: „Otwierajmy się na pracę"współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020, zamieszkałych na terenie powiatu piskiego (poza gminami z MOF Olsztyn), zagrożonych ryzykiem ubóstwa i/lub wykluczenia społecznego.

Szczegółowy harmonogram realizacji szkoleń dla wskazanej grupy zostanie określony przez Zamawiającego w porozumieniu z Wykonawcą. Wykonawca zagwarantuje dyspozycyjność Wykładowcy, która pozwoli na płynną realizację szkolenia zgodnie z harmonogramem. Wykonawca zobowiązany jest podać w formularzu zapytania ofertowego imię i nazwisko Wykładowcy/ ów oraz dołączyć życiorys zawodowy celem udokumentowania posiadanego doświadczenia.

Grupa docelowa projektu:

1 osoba w wieku 18-64 lata (1 M) zagrożony wykluczeniem, zamieszkały w powiecie piskim Gmina Pisz, (poza gminami z MOF Olsztyn).

Zakres usługi obejmuje:

Szkolenie zawodowe zakończone egzaminem kwalifikacyjnym dla 1 uczestnika projektu.Szkolenie zakończy się egzaminem wewnętrznym oraz egzaminem państwowym przeprowadzonym przez Instytucję Walidującą i Certyfikującą, właściwą i uznawaną dla nadawania kwalifikacji/certyfikacji kursu/szkolenia zawodowego Spawacz metoda TIGKod zawodu: 721207, lub równoważną

L.p.

Nazwa szkolenia/kursu

Liczba uczestników/
Uczestniczek

Liczba godz. kursu

(minimum godzin)

Program ramowy /cel

1.

Spawacz metoda TIG

Kod zawodu: 721207

1

111 godzin(31 godzin teorii + 80 godzin praktyki)

Zajęcia będą odbywały się od poniedziałku do piątku max. 8 godz. dziennie. Zamawiający dopuszcza możliwości realizacji zajęć w weekendy w przypadku gdy Uczestnik zgłosi taką potrzebę.

Ramowy program kursu:

 Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi;
 Spawanie blach spoinami czołowymi;
 Spawanie rur spoinami czołowymi;

 • Program zawierał będzie także m.in. informacje na temat norm spawalniczych, BHP, Ppoż i obejmie też ćwiczenia praktyczne

CEL: Uzyskanie kwalifikacji zawodowych – kurs/ szkolenie zakończone zewnętrznym egzaminem końcowym przeprowadzonym przez Instytucję Walidującą i Certyfikującą, właściwą i uznawaną dla nadawania kwalifikacji/certyfikacji kursu/szkolenia zawodowego Spawacz metoda TIG Kod zawodu: 721207, lub równoważną.


ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:

1. Wszystkie dokumenty przekazywane uczestnikom i Zamawiającemu muszą być oznakowane, zgodnie z aktualnie obowiązującymi zasadami Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji.

2. Szkolenie zakończy się egzaminem wewnętrznym oraz egzaminem państwowym przed komisją Instytucji Walidującej i Certyfikującej, właściwej i uznawanej dla nadawania kwalifikacji/certyfikacji kursu/szkolenia zawodowego Spawacz metoda TIG Kod zawodu: 721207, lub równoważnej.

3. Efektem przeprowadzonego kursu/szkolenia zawodowego będzie przeprowadzony egzamin, a na jego podstawie wydany zostanie uczestnikowi dokument potwierdzający  nabycie uprawnień zgodnie z wymogami Instytucji Walidującej i Certyfikującej, właściwej i uznawanej dla nadawania kwalifikacji/certyfikacji kursu/szkolenia zawodowego Spawacz metoda TIG Kod zawodu: 721207, lub równoważnej, w tym certyfikat zewnętrzny potwierdzający nabycie kwalifikacji oraz uprawnień zawodowych. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia arkusza przebiegu egzaminu wewnętrznego uczestnika szkolenia oraz do pisemnego poinformowania Zamawiającego o terminie egzaminu państwowego, a po jego zakończeniu do dostarczenia pisemnej informacji o rezultacie egzaminu państwowego.

4. Niezależnie od nabycia uprawnień w wyniku zdania egzaminu zewnętrznego, na zakończenie kursu uczestnik,  który będzie miał min. 80% frekwencji na zajęciach  musi otrzymać zaświadczenia o ukończeniu kursu wydane na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego  w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 622) lub inne równoważne wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5. Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia wszelkich kosztów wykonywania zamówienia, w tym:

- przeprowadzenia zajęć praktycznych i teoretycznych w ilości 111 godzin,

- materiałów dydaktycznych dla uczestnika,

- zaświadczenia o ukończeniu kursu i nabyciu kwalifikacji dla uczestnika,

- opłatę za podejście uczestnika do egzaminu umożliwiającego nabycie uprawnień i wydanie ich przez upoważnioną przez Instytucję Walidującej i Certyfikującej, właściwej i uznawanej dla nadawania kwalifikacji/certyfikacji kursu/szkolenia zawodowego Spawacz metoda TIG Kod zawodu: 721207, lub równoważnej.

- zapewnienia cateringu.

6. Zamawiający wymaga przeprowadzenia kursu przez instytucję szkoleniową posiadającą atest lub zgodę Instytucji Walidującą i Certyfikującą, właściwą i uznawaną dla nadawania kwalifikacji/certyfikacji kursu/szkolenia zawodowego Spawacz metoda TIG Kod zawodu: 721207, lub równoważną,uprawniającą do szkolenia oraz egzaminowania spawaczy w oparciu o wytyczne, realizującą program szkolenia zgodnie z uregulowaniami prawnymi w tym zakresie.

7. Wykonawca zorganizuje szkolenie w warunkach zapewniających efektywność procesu uczenia się, odpowiednich do celu i formy prowadzenia zajęć. Sale i obiekty szkoleniowe muszą spełniać warunki BHP i Ppoż.

8. Zamawiający wymaga prowadzenia dokumentacji szkoleniowej  (m.in. listy obecności na zajęciach teoretycznych i praktycznych, dzienniki zajęć, odpowiednie oznaczenie sal szkoleniowych i miejsc odbywania praktyk, ankiety ewaluacyjne, testy, ewidencja godzin pracy i zadań kadry szkoleniowej) zgodnie ze wzorami własnymi zaakceptowanymi przez Zamawiającego.

9. Zamawiający wymaga, aby dla uczestnika zostały przygotowane i zapewnione materiały dydaktyczne w tym skrypt w wersji papierowej, podręcznik (jeśli zajdzie taka potrzeba).

10. Zamawiający wymaga aby Wykonawca zapewnił kadrę wykwalifikowanych trenerów/wykładowców (certyfikowanych w/g ściśle określonych standardów np. VCC lub równoważne, kursy trenerskie, przygotowanie pedagogiczne) legitymujących się odpowiednim przygotowaniem oraz doświadczeniem zgodnie z opisem: osoby posiadające wykształcenie wyższe lub zawodowe adekwatne do tematyki szkolenia lub certyfikaty/zaświadczenia umożliwiające przeprowadzenie kursu oraz doświadczenie zawodowe w dziedzinie spawalnictwa nie krótsze niż 2 lata).

11. Zamawiający wymaga aby  zajęcia były przeprowadzone w formie teoretyczno-praktycznej (wykłady, warsztaty praktyczne, dyskusja), zgodnie z harmonogramem i zaakceptowanym przez Zamawiającego programem szkolenia.

12. Zamawiający wymaga przeprowadzenia testów na początku i na końcu szkolenia oraz ankiety ewaluacyjnej.

13.Zamawiający wymaga przygotowania uczestnika  projektu do egzaminu zewnętrznego zaplanowanego na zakończenie szkolenia, potwierdzającego nabycie kwalifikacji zawodowych.

14. Zamawiający wymaga wydania przez Wykonawcę certyfikatów (zgodnie z wytycznymi Instytucji Walidującej i Certyfikującej, właściwej i uznawanej dla nadawania kwalifikacji/certyfikacji kursu/szkolenia zawodowego Spawacz metoda TIG Kod zawodu: 721207) lub równoważnej, potwierdzających nabycie przez uczestnika kwalifikacji zawodowych na podstawie wyników egzaminu zewnętrznego.

15. Przeprowadzenie egzaminu dla uczestnika, który nie przystąpił do egzaminu z powodu choroby potwierdzonej zwolnieniem lekarskim, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia pierwszego terminu egzaminu;

16. Zamawiający wymaga  wskazania w ofercie Instytucji Walidującej i Certyfikującej, właściwej i uznawanej dla nadawania kwalifikacji/certyfikacji kursu/szkolenia zawodowego Spawacz metoda TIG Kod zawodu: 721207 lub równoważnej, z którą Oferent/-tka/Wykonawca/-czyni będzie współpracował na rzecz realizacji egzaminów.

IV. Termin realizacji usług

Usługa będzie realizowana w miesiącach maj - lipiec2018 r.

Harmonogram kursu/szkolenia zawodowych musi być dostosowany do potrzeb i możliwości osoby korzystającej oraz zgodny z harmonogramem realizacji projektu.

V. Miejsce wykonywania usługi

Usługa szkoleniowa realizowana na terenie powiatu piskiego – w Piszu. Szczegółowy harmonogram kursu/szkolenia zawodowego ustalony zostanie z wybranym Oferentem.

VI. Wymagania stawiane wykonawcom

O udzielenie zamówienia będą mogli ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

 1. Wykonawca znajduje się w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy właściwym dla Wykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany załączyć kopie dokumentów potwierdzających wpis.
 2. Posiadają minimum 3-letnie doświadczenie działalności w zakresie organizacji i realizacji  kursów/szkoleń zawodowych kończących się egzaminem  zawodowym. Doświadczenie zweryfikowane zostanie na podstawie formularza -załącznika nr 3A do oferty.
 3. Szczegółowy harmonogram realizacji szkolenia zostanie określony przez Zamawiającego w porozumieniu z Wykonawcą. Wykonawca zagwarantuje dyspozycyjność Wykładowcy, która pozwoli na płynną realizację szkolenia zgodnie z harmonogramem.
 4. Wykonawca zobowiązany jest podać w formularzu zapytania ofertowego imię i nazwisko Wykładowcy/ów oraz dołączyć życiorys zawodowy celem  udokumentowania posiadanego doświadczenia. Wzór – załącznik nr 3 do oferty;
 5. Organizacje i przeprowadzenie badań lekarskich stwierdzających zdolność uczestnika do odbycia kursu.
 6. Salę szkoleniową wraz z wyposażeniem niezbędnym do przeprowadzenia szkolenia.
 7. Komisję egzaminacyjną i sale egzaminacyjne wyposażone w niezbędny do przeprowadzenia egzaminu sprzęt. Testy egzaminacyjne i certyfikaty po zdanym egzaminie. Sala musi stanowić bezpieczne pomieszczenie/miejsce przeznaczone do przeprowadzenia egzaminu.
 8. Materiały szkoleniowe (podręcznik lub skrypt, notes, długopis) oznaczone odpowiednimi logotypami unijnymi Odbiór materiałów szkoleniowych zostanie potwierdzony pisemnie przez Uczestnika szkolenia.  Po zakończeniu szkolenia materiały szkoleniowe przechodzą na własność Uczestnika Projektu.

VII. Składanie ofert

1. Termin składania ofert upływa 07.05.2018 roku( poniedziałek) do godziny 15.00

2. Miejscem składania ofert jest Biuro Projektu „Otwierajmy się na pracę": 12-200 Pisz, ul. Gizewiusza 13.

3. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę z dopiskiem na kopercie „Spawacz”.

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, wariantowych i uzupełniających

5. Dopuszczalna forma składania ofert: przesyłka kurierska lub pocztowa skierowana na adres Biura Projektu „Otwierajmy się na pracę": 12-200 Pisz, ul. Gizewiusza 13, lub osobiście pod wskazany wyżej adres.

6. Koszty przygotowania oraz dostarczenia oferty ponosi Wykonawca.

7. Złożona oferta powinna zostać sporządzona w języku polskim czytelną techniką. Wszystkie strony oferty powinny zostać trwale spięte, zaś oferta podpisana i parafowana przez Wykonawcę.

8. Wykonawca składa ofertę w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

9.W ofercie należy podać:

a. kwotę jednostkową brutto za 1 Uczestnika kursu/szkolenia zawodowego uwzględniającą wszystkie wymagania wobec Wykonawcy.

b. łączną kwotę brutto za wykonanie danego kursu/szkolenia zawodowego i całości zamówienia.

VIII. Sposób i kryteria wyboru ofert.

1. Oferta ze strony Wykonawcy musi spełniać wszelkie wymogi stawiane w zapytaniu ofertowym i złożona powinna być na wzorze oferty dołączonym do niniejszego zapytania.Załącznik nr 1 - formularz ofertowy.

2. Oferta powinna zawierać cenę za 1 kurs/ szkolenie zawodowe wyrażoną w PLN w kwocie brutto.

3. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę spośród ważnych ofert złożonych w postępowaniu.

4. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie przeprowadzona na podstawie złożonych dokumentów według formuły: spełnia - nie spełnia.

5. Niespełnienie warunków określonych przez Zamawiającego skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Oferta Wykonawcy wykluczonego zostaje odrzucona.

6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, wariantowych i uzupełniających.

Kryterium decydującym o wyborze danej oferty jest:

 Cena brutto (80%) – max. 80 pkt.

 Doświadczenie (20%) – max. 20 pkt.

Punkty za doświadczenie: ilość zrealizowanych szkoleń i kursów zawodowych w ostatnich 3 latach o tematyce wskazanej w pkt. III zapytania ofertowego, max. 20 pkt.

Ocena doświadczenia weryfikowana na podstawie nadesłanego wykazu podobnych usług, wykonanych osobiście przez Wykonawcę.

7. Każdej ofercie nie podlegającej odrzuceniu zostanie przyznana liczba punktów, obliczona w następujący sposób:

Punkty za kryterium „cena”:

C = Cn / Co * 80

Cn - cena oferty najkorzystniejszej/najniższej

Co – cena oferty rozpatrywanej

C = Liczba punktów uzyskanych przez oferenta w kryterium „Cena”

Punkty za kryterium „Doświadczenie”:

Wykonawca, który wykaże największe doświadczenie (poparte wykazem zrealizowanych kursów/szkoleń zawodowych) otrzyma 20 punktów w tym kryterium. Pozostali Wykonawcy otrzymają mniej punktów, proporcjonalnie do liczby wskazanych przez siebie usług.

D = Do * 20 / Dn

Do – liczba kursów/szkoleń zawodowych oferty rozpatrywanej

Dn – liczba kursów/szkoleń zawodowych najkorzystniejsza

D = Liczba punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium „Doświadczenie”.

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która zdobędzie największą liczbę punktów (maksymalnie 100 punktów).

8. W przypadku złożenia najkorzystniejszych ofert z jednakową ceną Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru Wykonawcy o wyższych kwalifikacjach oraz z większym doświadczeniem zawodowym.

9. Przewidywany termin rozpatrzenia ofert – maksymalnie 5 dni od zakończenia przyjmowania ofert.

IX. Wymagane dokumenty

1. Formularz ofertowy (Załącznik numer 1).

2. Oświadczenie (Załącznik numer 2),

3. CV trenera/ Wykładowcy kursu/szkolenia zawodowego (Załącznik 3).

4. Wykaz usług doradczych (Załącznik numer 3A).

5. Program – Spawacz TIG( Załącznik nr 4).

6. Walidacja –certyfikacja) Załącznik nr 5

7. Kopia wpisu do RIS.

X. Pozostałe postanowienia

1. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

2. Wykonawcy zostaną poinformowani o dokonanym wyborze drogą elektroniczną na e-mail podany w ofercie. Informacje o dokonanym wyborze zostaną również umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego oraz www.bazakonkurencyjnosci.pl

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjowania ceny z Wykonawcą, który złożył ważną najkorzystniejszą ofertę w przypadku, gdy cena tej oferty przekracza budżet projektu, którym dysponuje Zamawiający. W przypadku gdy w/w negocjacje nie przyniosą efektu, Zamawiający unieważni postępowanie.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany/ wydłużenia terminu realizacji kursów/szkoleń zawodowych w przypadkach uzasadnionych.

5. W przypadku gdy wybrany Wykonawca uchyli się od podpisania umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru kolejnej ze złożonych ofert zgodnie z listą rankingową.

6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany w zawartej umowie w zakresie:

a) zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy ze względów organizacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem konieczności przedłużenia rekrutacji,

b) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy także w przypadkach, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, bądź konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną, w tym instytucjami nadzorującymi realizację projektu, w ramach którego realizowane jest zamówienie.

c) zwiększenia lub zmniejszenia zakresu usługi podanej w opisie przedmiotu zamówienia.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania dodatkowych dokumentów potwierdzających  doświadczenie i rzetelność zrealizowanych usług.

8. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podawania przyczyny.

Załączniki:

1. Formularz ofertowy (Załącznik numer 1),

2. Oświadczenie (Załącznik numer 2),

3. CV trenera/ Wykładowcy kursu/szkolenia zawodowego. (Załącznik 3)

4. Wykaz usług doradczych (Załącznik numer 3A).

5. Program – Spawacz TIG ( Załącznik nr 4)

6. Walidacja –certyfikacja ( Załącznik nr 5)