Kobieta na plus

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

REGULAMIN

Prosimy o zapoznanie się z załączonym regulaminem konkursu

Regulamin konkursu

I.

Postanowienia ogólne
1.1.Organizatorami oraz Fundatorami nagród w konkursie „Tolerancja a Społeczeństwo Obywatelskie. Miejsce Żydów w historii i kulturze Warmii i Mazur”, zwanego dalej Konkursem, jest Stowarzyszenie Edukacji Ekologicznej i Kulturalnej „SEEiK”  z/s w Mrągowie w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Kobieta na PLUS z/s w Rucianem-Nidzie.

1.1.1.  Konkurs trwa od dnia 19.04.2010 do dnia 14.06.2010 r.

1.2 Wręczenie nagród konkursowych odbędzie się 18 czerwca 2010 r. w GOKSiR „Pegaz” w Pieckach przy ul. Zwycięstwa 6, a zwycięzcy zostaną powiadomieni pisemnie, telefonicznie lub przez e-mail  o dokładnym miejscu i godzinie.

1.3 Osoby, które otrzymały nagrodę, a ich udział w tym dniu będzie niemożliwy otrzymają nagrody do 30.06.2010 r. indywidualnie.

1.4. Konkurs organizowany jest na terenie powiatu mrągowskiego i piskiego. W konkursie mogą brać udział osoby zamieszkujące powiat mrągowski i piski, uczące się w szkołach na terenie tych powiatów.

1.5. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i wyraża zgodę na jego postanowienia.

1.6. W Konkursie nie mogą uczestniczyć przedstawiciele Organizatorów, a także członkowie najbliższej rodziny tych osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

1.7. Organizatorzy są przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 k.c.

1.8. Środki na nagrody w konkursie pochodzą z dotacji Samorządu Województwa Warmińsko –Mazurskiego przyznanych na realizację projektu pn. „Tolerancja a Społeczeństwo Obywatelskie. Miejsce Żydów w historii i kulturze Warmii i Mazur” im. Prof. Abrahama Heschela, II edycja konkursu.

1.8. Patronat honorowy nad konkursem sprawuje Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego, Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Olsztynie i Burmistrz Miasta Mrągowo, Wójt Gminy Piecki, Starosta Powiatu Piskiego, Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji „Pegaz” w Pieckach.

1.9. Patronat medialny nad konkursem sprawują czasopisma: „Zapiski Mazurskie. Biuletyn Informacyjny Stowarzyszenia Edukacji Ekologicznej i Kulturalnej „SEEiK”, Wieści z Piecek,  ITV Mrągowo, Radio Planeta, Radio Pisz.

1.10. Regulamin stanowi załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIV/2010  Zarządu Stowarzyszenia SEEiK z dn. 17 kwietnia 2010  r. (znak: SEEiK.Z.0063-14/2010).

II.
Warunki uczestnictwa w Konkursie i Zadanie Konkursowe

2.1.Uczestnikami Konkursu mogą być dzieci i młodzież w 4 kategoriach wiekowych, przedszkole i klasy 1 – 3, podstawówka 4 – 6, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne.

2.1.1. Uczestnicy mogą wziąć udział w konkursie indywidualnie lub mogą zostać zgłoszeni przez szkoły, które zdeklarują uczestnictwo ich uczniów w konkursie wypełniając załączoną do pisma ankietę uczestnictwa.

2.1.1.2 Prace z powiatu mrągowskiego należy nadsyłać - pocztą na adres siedziby Stowarzyszenia SEEiK, Pl. Kajki 2/8 11 – 700 Mrągowo lub dostarczać osobiście w każdy poniedziałek w godz. od 16.00 do 18.00 siedzibie Polskiego Towarzystwa Historycznego przy ul. Parkowej 16  11 – 700 Mrągowo, od pon. do piątku od godz. 9.00 do 14.00.

2.1.1.3 Prace z powiatu piskiego należy nadsyłać na adres siedziby Stowarzyszenia Kobieta na PLUS 12-221 Ruciane-Nida ul. Zielona 38 lok.3.

2.2.Konkurs będzie realizowany w formie plastycznej i opisowej.

2.2.1 Uczestnicy konkursu wykonują dobrowolne formy, plastyczną lub opisową, z tym że szkoły ponadgimnazjalne wyłącznie opisową.

2.2.2. Wykonanie pracy plastycznej lub opisowej dokonywane jest techniką dowolną, liczy się pomysł uczestnika. Praca jednak musi zawierać elementy zawarte w zadaniu konkursowym i być odpowiedzią na to zadanie oraz odpowiadać na główne hasło konkursu pokazując wspólne dziedzictwo historyczne Polaków i Żydów oraz  odnosząc się do zasad tolerancji w społeczeństwie obywatelskim.
2.2.3 Tematy prac :

Do wykonania techniką dowolną:

- Rola kobiety w kulturze żydowskiej.

- Portret  współczesnej  kobiety żydowskiej.

- Zwyczaje i obrzędy w dawnej i współczesnej kulturze Żydów.

- Namaluj dowolne wydarzenia związane z historią Żydów,

- Ksiądz Katolik -  Rabin – Żyd- wspólne idee, współpraca - współcześnie.

Do wykonania w formie opisowej:

1.  Napisz esej na temat:

- Moje spotkanie ze znanym Żydem – przeprowadzenie wywiadu z postacią historyczną.

- Moje spotkanie ze znanym Żydem – wywiad z osobą żyjącą współcześnie.

- Kogo i dlaczego chciałbyś zaprosić do swojej miejscowości – postać historyczna.

-  Kogo i dlaczego chciałbyś zaprosić do swojej miejscowości – postać współczesna.

- Czy kultura Żydów jest obecna w życiu Twojej lokalnej społeczności?

2.3. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie przez osobę odpowiadającą wymogom z pkt  2.1 oraz dostarczenie pracy  Organizatorom do dnia 14.06.2009 r. Prace mogą być dostarczane lub wysyłane zbiorczo.

2.5. Każdy Uczestnik w Konkursie może przesłać tylko jedną Pracę.

2.6. W Konkursie nie będą uwzględniane prace zawierające określenia lub zwroty powszechnie uznane za wulgarne lub obraźliwe albo naruszające dobra osobiste lub prawa wyłączne osób trzecich.

2.7. Udział w Konkursie i podanie związanych z udziałem danych jest całkowicie dobrowolne.

2.8. Nadesłane prace muszą zostać podpisane imieniem i nazwiskiem, oraz zawierać adres szkoły, numerem klasy i temat, którego dotyczą.

III.
Nagrody w Konkursie

3.1. W Konkursie przewidziano 29 nagród rzeczowych i 60 wyróżnień.

3.2. Szkoła, z której w konkursie weźmie największa liczba uczniów otrzyma nagrody książkowe do biblioteki.

3.3. Zdobywca nagrody w Konkursie nie może żądać wymiany nagrody na jej równowartość

pieniężną ani na nagrodę innego rodzaju.

3.4. Uczestnicy Konkursu nie mogą przenieść praw do uzyskania nagrody na osoby trzecie.

3.5. Nagrody zostaną wręczone Uczestnikom za potwierdzeniem ich otrzymania.

IV.
Zasady przyznawania i wydawania nagród w Konkursie

4.1. Wyłonienie zwycięzców Konkursu nastąpi do dnia 15.06.2009 r. będzie polegało na wyborze 6

Uczestników, w 4 kategoriach wiekowych, przedszkole i klasy 1 – 3, podstawówka 4 – 6, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne.

4.2. Wyboru zwycięzców Konkursu dokona Komisja Konkursowa, w której skład wejdą osoby

wskazane przez Organizatorów. Posiedzenie Komisji odbędzie się w GOKSiR „Pegaz” w Pieckach.

4.3. Decyzja Komisji o przyznaniu Nagrody jest ostateczna i nieodwołalna.

4.6. Lista zwycięzców Konkursu zostanie ogłoszona na Stronie Internetowej nie później niż do dnia 16.06.2010 r.

4.7. Nagrody rzeczowe zostaną wręczone zwycięzcom w terminie podanym w punkcie 1.2 z uwzględnieniem sytuacji opisanej w punkcie 1.3.

VII.
Postanowienia końcowe

7.1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie w czasie trwania Konkursu. Zmiany te obowiązują od dnia zamieszczenia ich na Stronie Internetowej.

7.2. Zasady przeprowadzania Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały

promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.

7.3. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za zgodność z prawdą danych podanych w

związku z Konkursem.

7.4. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych

danych lub danych innej osoby.

7.5. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie laureata Konkursu.

7.6. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w komunikacji z Uczestnikami Konkursu wynikające z przyczyn niezależnych od niego.

7.7. Odpowiedzialność Organizatorów ograniczona jest względem Uczestnika do wysokości wartości

nagrody.

7.8. W trakcie trwania Konkursu treść regulaminu Konkursu będzie dostępna na Stronie

Internetowej Stowarzyszenia SEEiK pod adresem http://www.seeik.webpark.pl oraz na stronie Stowarzyszenia Kobieta na PLUS pod adresem http://www.kobietanaplus.republika.pl

7.9. Administratorem danych osobowych uczestników jest Stowarzyszenie Edukacji Ekologicznej i Kulturalnej „SEEiK”  Przetwarzanie danych osobowych uczestników Konkursu następuje zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.). Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do ich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania.

7.10. Nadesłane prace stanowią własność organizatorów, który zobowiązuje się do zorganizowania „wystawy kroczącej” na terenie powiatu mrągowskiego i piskiego.

7.11. Wyróżnione prace zostaną opublikowane na stronach internetowych: http://www.heschel.webpark.pl, http://www.seeik.webpark.pl, http://www.kobietanaplus.pl oraz stronach internetowych partnerów i w mediach, które objęły patronat nad konkursem.