Kierunek Praca!

Mieszkańcy powiatu piskiego i szczycieńskiego mają niebywałą okazję wziąć udział w projekcie „Kierunek praca!” Aktywizacją objętych zostanie 30 kobiet i 10 mężczyzn, łącznie 40 osób. A głównym założeniem projektu jest poprawa i wzmocnienie ich sytuacji społeczno-zawodowej.

Działania projektowe mają na celu aktywizować osoby zagrożone ubóstwem, wykluczeniem społecznym. Skierowano go do osób w wieku od 18 do 64 roku życia,  biernych zawodowo, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, również osób z niepełnosprawnościami.

Uczestnicy skorzystają z takich form jak
– wsparcie psychologiczne, doradcze, coachingowe,
– poradnictwo zawodowe,
– pośrednictwo pracy,
– Szkoła Wen Do-nauka samoobrony-zajęcia grupowe dla K,
– warsztaty wyjazdowe – Praca i rodzina to jest siła!,
– szkolenia zawodowe dostosowane do potrzeb, oczekiwań, preferencji UP zgodnie z IPD,
– pośrednictwo pracy konsultacje indywidualne i zajęcia warsztatowe,
– staże zawodowe.

Uczestnictwo we wszystkich działaniach jest bezpłatne. Rekrutacja do projektu będzie realizowana w maju i sierpniu 2022.

Projekt realizowany jest w partnerstwie pomiędzy Stowarzyszeniem Kobieta na Plus a Gminą Ruciane-Nida / Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rucianem-Nidzie współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020. Numer wniosku RPWM.11.01.01-28-0029/20

Więcej informacji można uzyskać:
– na www.kobietanaplus.pl/kp
– w biurze Projektu: 12-200 Pisz, ul. Gizewiusza 13,
– w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rucianem-Nidzie ul. Polna 1
– w lokalnym biurze Projektu 12-100 Szczytno, ul. M. C. Skłodowskiej 11a

1. Szczegóły projektu : Celem projektu jest: aktywizacja 40 osób (30K i 10M) zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym zamieszkałych na terenie pow. piskiego i szczycieńskiego, w wieku powyżej 18 roku życia, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej biernych zawodowo lub bezrobotnych, korzystających z PO PŻ, poprzez poprawę i wzmocnienie ich sytuacji społeczno zawodowej. Projekt zakłada uczestnictwo 40 os.(30K i 10 M) zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym, zamieszkałych na terenie powiatu piskiego i szczycieńskiego, przynależących do grup: osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, spełniających przynajmniej jedną przesłankę wskazaną w art.7 ustawy o pomocy społecznej osób bezrobotnych, osób nieaktywnych zawodowo, osób z niepełnosprawnościami, osób korzystających z PO PŻ.

2. Nabór uczestniczek i uczestników:

– do I tury: maj 2022 r.
– do II tury: sierpień 2022 r.
Rekrutacja do Projektu jest otwarta i powszechna, obejmie swym działaniem powiat piski i powiat szczycieński.

Projekt realizowany jest w okresie od 01 maja 2022 r. do 30 czerwca 2022 roku na terenie powiatu piskiego i szczycieńskiego.

3. Uczestnictwo we wszystkich formach wsparcia oferowane w ramach Projektu jest bezpłatne.

Wsparcie zaprojektowane zostanie dla każdego UP indywidualnie na podstawie Indywidualnego Planu Działania (IPD) poprzedzonego diagnozą problemową, zasobów, potencjału, predyspozycji i potrzeb.

Wartość projektu:              701 605,31 zł

Wartość dofinansowania:   : 595 685,31  zł

W tym wkład UE:   595 685,31 zł    

Efekty udziału w projekcie UP:
– pozyskają kwalifikacje/kompetencje zawodowe potwierdzone certyfikatem/zaświadczeniem zgodne z Indywidualnym Planem Działania i dokonanym wyborem,
-potwierdzą nabyte kwalifikacje/kompetencje zawodowe
– zdobędą doświadczenie zawodowe za sprawą staży zawodowych,
– podniosą/nabędą umiejętności społeczne, niezbędne do funkcjonowania w społeczeństwie i na rynku pracy.

Projekt ” Kierunek praca!” –  nr RPWM.11.01.01-28-0029/20 – jest realizowany przez Stowarzyszenie Kobieta na PLUS w Partnerstwie z Gminą Ruciane-Nida / Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rucianem-Nidzie współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020.

Kontakt telefoniczny : 726802862

E-mail – aktywniepoprace@gmail.com

Nie zwlekaj, zgłoś się już teraz, liczba miejsc ograniczona.

Zapraszamy !