Aktywnie po pracę

aktywnie_po_prace_logo_projektu

Aktywnie po pracę to projekt realizowany przez Stowarzyszenie Kobieta na PLUS współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020. Numer wniosku RPWM.11.01.01-28-0117/19

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby
- w wieku 18-64 lata,
- osoby bierne zawodowo,
- bezrobotne,
- osoby z niepełnosprawnościami,

Więcej informacji można uzyskać:
- na www.kobietanaplus.pl/aktywnie-po-prace
- w biurze Projektu: 12-200 Pisz, ul. Gizewiusza 13
- w lokalnym biurze Projektu 12-100 Szczytno, ul. M. C. Skłodowskiej 11a

Celem projektu jest: aktywizacja 40 osób (30K i 10M) zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym zamieszkałych na terenie pow. piskiego i szczycieńskiego, w wieku powyżej 18 roku życia, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej biernych zawodowo lub bezrobotnych, korzystających z PO PŻ, poprzez poprawę i wzmocnienie ich sytuacji społeczno zawodowej. Projekt zakłada uczestnictwo 40 os.(30K i 10 M) zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym, zamieszkałych na terenie powiatu piskiego i szczycieńskiego, przynależących do grup: osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, spełniających przynajmniej jedną przesłankę wskazaną w art.7 ustawy o pomocy społecznej osób bezrobotnych, osób nieaktywnych zawodowo, osób z niepełnosprawnościami, osób korzystających z PO PŻ.

Rekrutacja jest prowadzona w terminie:

Nabór uczestniczek i uczestników:

  • do I tury: marzec 2020 r. kwiecień 2020 r.
  • do II tury: marzec 2021 r. – kwiecień 20221r.

Rekrutacja do Projektu jest otwarta i powszechna, obejmie swym działaniem powiat piski i powiat szczycieński.

Projekt realizowany jest w okresie od 01 marca 2020 r. do 30 kwietnia 2022 roku na terenie powiatu piskiego i szczycieńskiego.

Uczestnictwo we wszystkich formach wsparcia oferowane w ramach Projektu jest bezpłatne.

Wsparcie zaprojektowane zostanie dla każdego UP indywidualnie na podstawie Indywidualnego Planu Działania (IPD) poprzedzonego diagnozą problemową, zasobów, potencjału, predyspozycji i potrzeb.

Oferowane formy wsparcia:

♦ wsparcie psychologiczne, doradcze,

♦ coachingowe,

♦ poradnictwo zawodowe.,

♦ pośrednictwo pracy

♦ Szkoła Wen Do-nauka samoobrony-zajęcia grupowe dla Kobiet

♦ Warsztaty grupowe Zarządzanie emocjami

♦ warsztaty wyjazdowe - Praca i rodzina to jest siła!

♦ szkolenia zawodowe dostosowane do potrzeb, oczekiwań, preferencji UP zgodnie z IPD

♦ 3 lub 4 miesiące stażu zawodowego.

Wartość projektu: 583 162,50 zł

Wartość dofinansowania: 544 282,50 zł

           W tym wkład UE: 495 688,12 zł    

Efekty udziału w projekcie UP:

♦ pozyskają kwalifikacje/kompetencje zawodowe potwierdzone certyfikatem/zaświadczeniem zgodne z Indywidualnym Planem Działania i dokonanym wyborem,

♦ potwierdzą nabyte kwalifikacje/kompetencje zawodowe,

♦ zdobędą doświadczenie zawodowe za sprawą staży zawodowych,

♦ podniosą/nabędą umiejętności społeczne, niezbędne do funkcjonowania w społeczeństwie i na rynku pracy.

Projekt " Aktywnie po pracę" -  nr RPWM.11.01.01-28-0117/19 - jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020.


Kontakt telefoniczny : 726802862

E-mail - aktywniepoprace@gmail.com

Nie zwlekaj, zgłoś się już teraz, liczba miejsc ograniczona.

Zapraszamy !

Dokumenty do pobrania

INNE

NASZE PROJEKTY

WMCPK

Bezpłatna pomoc specjalistyczna, prawna, psychologiczna, mediacyjna

Centrum Integracji Społecznej

Stowarzyszenie Kobieta na PLUS od czerwca 2017 roku prowadzi Centrum Integracji Społecznej w Piszu.

Piski Start

Europe
CULTURAL